Bellevue Group Practice
Bellevue Terrace, Newport, NP20 2WQ
Bettws Health Centre, Newport, NP20 7TD

Gwybodaeth Arall

For the English translation please use this link.

Cyfrifoldebau Cleifion

Partner yn y gofal rydych chi’n ei dderbyn ydych chi’n ac rydyn ni’n gofyn i chi dderbyn eich rhan eich hunan o’r cyfrifoldeb

  • Dangoswch barch a chwrteisi i aelodau tîm y practis. Rydyn gweithredu polisi dim goddefiant (zero tolerance) tuag at gleifion sy’n dreisgar, bygythiol neu’n sarhaus ac mae’n bosibl gwnawn ni weithredi i’w dileu o Rhestr y Practis.
  • Lle bo angen i’r meddyg ymweld a’r tŷ ffoniwch cyn 10.30 os oes modd. Dyw anawsterau cludiant ddim yn rheswm dilys am ymweliad â’r tŷ.
  • Gofynnwch am ymgynghoriadau argyfwng neu ymweliadau i’r tŷ dim ond pan fo gwir angen.
  • Er mwyn cadw i’r feddygfeydd redeg yn llyfn a wnewch chi gyrraedd yn brydlon i’ch apwyntiad. Gadewch i ni wybod os na fedrwch chi gadw apwyntiad.

Newid Cyfeiriad
Gadewch i ni wybod yn syth os rydych chi’n newid eich cyfeiriad neu rhif ffôn. Bydd hyn yn ein helpu i gadw ein cofnodion yn gyfoes.
Os rydych chi’n symud tu allan i’n dalgylch byddwn ni yn eich helpu chi i ddod o hyd i feddyg newydd

Dalgylch

Mae ein dalgylch yn cynnwys Betws, Tŷ Du a High Cross rhwng Lon y Cwm ac Afon Ebwy, a Casnewydd tua’r de o’r M4, rhwng glan orllewinol Afon Wysg a Marshfield Road, Maerun.

Dalgylch Practis Grŵp Bellevue 

Dalgylch Canolfan Iechyd Betws 

Mae Bwrdd lechyd Aneurin Bevan

Mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan  yn gyfrifol am ddarparu gofal iechyd yn yr ardal

Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
Mamhilad House
Mamhilad Park Estate
Pont-y-pŵl
NP4 0YP
abhb.enquiries@wales.nhs.uk
01873 732732

Galwadau Ffôn

Mae pob galwad ffôn yn cael ei recordio er hyfforddiant a’ch diogelwch.

Myfyrwyr

O dro i dro mae myfyrwyr meddygol sy’n bwriadu dod yn feddygon teulu o dan hyfforddiant yn y practis.

Pam mae’r GIG yn casglu gwybodaeth amdanoch chi?

Mae eich meddyg a’r tîm o weithwyr iechyd sy’n gofalu amdanoch chi yn cadw cofnodion am eich iechyd a’r driniaeth rydych chi’n ei chael o’r GIG. Gall yr wybodaeth bod yn ffurf bapur neu electronig. Mae’r cofnodion yn cael eu defnyddio i lunio eich gofal.
Os rydych chi’n derbyn gofal gan gorff arall e.e. Gwasanaethau Cymdeithasol efallai bydd angen rhannu gwybodaeth amdanoch chi er mwyn i bawb sy’n gysylltiedig a’ch gofal gweithio gyda eu gilydd er eich lles. Pan mae hyn yn digwydd bydd yr wybodaeth yn cael ei chadw yn gwbl gyfrinachol.

Awgrymiadau

Mae blwch ar gyfer awgrymiadau yn yr Ystafell Aros

Cwynion

Mae trefn fewnol i ymdrin â’ch cwynion. Dydy’r drefn hon ddim yn ymdrin â materion cyfrifoldeb cyfreithiol nag iawndal. Mewn rhai achosion ni fydd y drefn fewnol yn ffurf briodol o ymchwiliad, os felly bydd yr achos yn cael ei gyfeirio at yr awdurdod priodol.

Rydych chi’n gallu cwyno trwy ysgrifennu at Rheolwr y Practis a bydd e’n ymchwilio ac ymateb. Os oes anhawster ysgrifennu gyda chi rydyn ni’n gallu eich helpu chi. Bydden ni’n eich hysbysu am ddilyniant eich chwyn.

Parcio Ceir
Mae maes parcio di-dâl i gleifion ac ymwelwyr. Rhowch fanylion eich car i’r derbynnydd pan rydych chi’n cyrraedd.


Cleifion ag anghenion arbennig
Mae modd i gleifion anabl gyrraedd y naill feddygfa. Mae’r cyfleusterau i gyd at y llawr gwaelod. Yn ogystal mae dau safle tu allan i Feddygfa Bellevue ac yn y prif faes parcio sy’n i’w ddefnyddio gan gleifion â bathodyn anabl.

Mae dolen sain y naill feddygfa ar gyfer y rhai ag anawsterau clywed.
Rydyn ni’n gallu trefnu gwasanaethau cyfieithu i’n gleifion sy ddim yn medru’r Saesneg. Gadewch i ni wybod os oes eisiau y gwasanaeth hwn pan rydych chi’n trefnu ymgynghoriad.

Ffioedd Preifat

Mae’r GIG yn cynnig y rhan fwyaf o ofal iechyd yn ddi-dâl, er hynny mae ffi yn cael ei chodi am nifer o wasanaethau fel adroddiadau am cwmnïoedd yswiriant a phrofion meddygol preifat. Mae’r dal yn dibynnu ar yr amser i’w chwblhau a chymhlethdod y ffurflen. Mae’r ffioedd cyfredol i’w gweld yma